logo

kielce

Stowarzyszenie “Młodzi Demokraci” powstało z połączenia młodzieżowych organizacji Unii Demokratycznej – Forum Młodych UD – i Kongresu Liberalno-Demokratycznego – Stowarzyszenie “Młodzi Liberałowie”. Członkowie tych organizacji uznali, jeszcze przed zjednoczeniem macierzystych partii, że należy połączyć swe siły dla budowy Polski nowoczesnej, otwartej, trwale związanej z Europą. Sam akt zjednoczenia poprzedziło kilka wspólnych akcji obu stowarzyszeń jak np. szkolenie poświęcone wyborom samorządowym w styczniu 1994 roku.

Podstawą do zjednoczenia stała się wspólna uchwała zarządów FM-UD i SML z 8 stycznia 1994, w której podjęły one decyzję o zwołaniu kongresu zjednoczeniowego stowarzyszenia, które “powinno jednoczyć wszystkich aktywnych młodych ludzi, chcących budować społeczeństwo obywatelskie oparte na zasadach demokratycznego kapitalizmu”. Kongres zjednoczeniowy odbył się 19 lutego 1994 roku w Warszawie, a więc miał miejsce na ponad dwa miesiące przed zjednoczeniem UD z KLD i Powstaniem Unii Wolności. To tłumaczy, dlaczego nazwa “Młodzi Demokraci” nie jest podobna do nazwy partii, z którą S”MD” było związane przez pierwszych 7 lat swej działalności – inaczej niż to ma miejsce w przypadku większości młodzieżowych organizacji politycznych. Pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia został wybrany Grzegorz Bielowicki z Tarnowa. Na Kongresie wybrano także jedenastoosobowy Zarząd Główny. W momencie powstania S”MD” skupiało około tysiąca członków w trzydziestu kołach. W początkowym okresie funkcjonowania Stowarzyszenia działania sprowadzały się głównie do budowy struktur i wymiany informacji między ośrodkami.

Pierwsze miesiące działania S”MD” przypadły na okres kampanii przed wyborami samorządowymi w czerwcu 1994 roku. W wyborach tych wystartowało kilkudziesięciu członków Stowarzyszenia. Dziesięciu z nich (w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gliwicach, Toruniu) zdobyło mandaty w radach miejskich.

Stowarzyszeniu udało się zorganizować kilka konferencji, które stanowiły okazję do wymiany poglądów między członkami, a także zwrócenia uwagi na palące problemy młodzieży. Należy tu wymienić:

- Konferencję poświęconą zastępczej służbie wojskowej, zorganizowaną przez Koło w Łodzi,
- Spotkanie “Jaka Unia?” w Płocku 7.12.1994 – dotyczące wizji działania Unii Wolności – wzięli w nim udział m.in. T.Mazowiecki, W.Frasyniuk, D.Tusk, J.Lityński – spotkanie to odbiło się szerokim echem w mediach,
- Konferencję poświęconą problemom narkomanii zorganizowaną przez koło w Toruniu 14.01.1995.

Od swego powstania S”MD” przykłada wielką wagę do kontaktów międzynarodowych. Już w lipcu 1994 roku zostało członkiem – obserwatorem DEMYC (Democrat Youth Community of Europe) – międzynarodówki zrzeszającej młodzieżówki partii centrowych i centroprawicowych z całej Europy (takich jak CDU w Niemczech czy Moderaterna w Szwecji). Nawiązano też współpracę z poszczególnymi organizacjami z krajów sąsiednich, czego przykładem mogło być seminarium w Muszynie w dniach 16 – 18.12.94, poświęcone współpracy polsko – słowackiej, zorganizowane wspólnie z KDMS (młodzieżówką słowackich chrześcijańskich demokratów).

II Zjazd Krajowy S”MD” odbył się w dniach 18-19 marca 1995 roku w Łodzi. Trwające przygotowania do kampanii prezydenckiej sprawiły, że gośćmi Zjazdu było wielu polityków UW takich jak J.Kuroń, H.Suchocka, T.Mazowiecki, D.Tusk, A.Potocki.

Przewodniczącym został wybrany na kolejną kadencję G.Bielowicki. W tym okresie nastąpiło dalsze wzmocnienie pozycji Stowarzyszenia na arenie międzynarodowej. W maju 1995 roku w Gdańsku odbyło się seminarium DEMYC-u , w którym uczestniczyli przedstawiciele młodzieżowych organizacji z całej Europy, zaś w Jeleniej Górze w marcu 1995 roku S”MD” zorganizowało I Europejskie Spotkania Młodzieży. Niektóre koła podjęły też współpracę z organizacjami z krajów ościennych na szczeblu lokalnym.

Na kongresie DEMYC-u w dniach 7-9.07.1995 w Grazu S”MD” zostało pełnoprawnym członkiem tej organizacji, zaś G. Bielowicki został wybrany wiceprzewodniczącym DEMYC-u. Rozwinął się także wątek proeuropejskich działań S”MD”. Wiele kół organizuje spotkania, konferencje i szkolenia poświęcone problematyce europejskiej. W maju 1996 roku Koło S”MD” w Opolu zdobyło II nagrodę w konkursie na najlepszą ekspozycję Polskich Spotkań Europejskich. W 1995 roku rozpoczęto organizację obozów letnich i zimowych Stowarzyszenia, na których spotykali się przedstawiciele kół z całego kraju.

Nawiązano też współpracę z wieloma fundacjami, z których w szczególności należy wymienić Fundację im. Konrada Adenauera i Polską Fundację im. Roberta Schumana.

Polityczna aktywność S”MD” skoncentrowała się w tym okresie na kampanii prezydenckiej Jacka Kuronia. Wielu członków Stowarzyszenia wzięło w niej aktywny udział, także na stanowiskach kierowniczych. Kolejna cezurą w historii S”MD” był III Zjazd Krajowy, który odbył się w dniach 18-20.10. 1996 w Krakowie. Oprócz wyboru nowych władz (przewodniczącym został Andrzej Saja z Chełma – dotychczasowy Sekretarz Generalny) wprowadzono liczne zmiany w Statucie, a także przyjęto program Stowarzyszenia wraz z “Kartą dla młodzieży” – dokumentem przedstawiającym postulaty młodego pokolenia wobec rządzących.

Stowarzyszenie dalej rozwijało swoją aktywność w wymienionych wcześniej dziedzinach. Wielość zagadnień, którymi się zajmowało, wymusiło powołanie sekretariatów – zespołów programowych zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami, takimi jak: sprawy zagraniczne, ekologia, gospodarka, edukacja, bezpieczeństwo. Od swego powstania szczególna aktywnością wyróżniają się zespoły ds. edukacji, oraz bezpieczeństwa. Rozpoczęły one organizację konferencji takich jak na przykład:

- “Jaka armia?” – poświęcona zagadnieniu, czy w przyszłości Polska powinna posiadać armię z poboru czy zawodową . Oprócz członków S”MD” wzięli w niej liczny udział zaproszeni goście – posłowie, ministrowie, przedstawiciele ambasad.

Rozwijała się także aktywność Stowarzyszenia na arenie międzynarodowej. W styczniu 1997 roku S”MD” wzięło udział w kongresie założycielskim YEPP (Young European People’s Party) – organizacji zrzeszającej młodzieżówki partii członków Europejskiej Partii Obywatelskiej. Mikołaj Dowgielewicz – sekretarz ds. międzynarodowych – został wybrany wiceprzewodniczącym tej organizacji. S”MD” było też, w maju 1997 roku, gospodarzem pierwszego posiedzenia rady YEPP-u. Nasza delegacja uczestniczyła w kolejnym kongresie DEMYC-u, na którym wiceprzewodniczącym tej organizacji został wybrany A. Saja. Pierwsza połowa 1997 roku była także okresem rozwoju kontaktów dwustronnych z zaprzyjaźnionymi organizacjami, w szczególności z Junge Union z Niemiec oraz młodzieżówką Moderaterna ze Szwecji.

Zwiększyła się także aktywność S”MD” na forum Polskiej Rady Młodzieży, skupiającej większość polskich organizacji młodzieżowych. W 1997 roku Sekretarz Generalny S”MD” Jacek Łęgiewicz został wybrany wiceprzewodniczacym PRM.

W 1997 roku nastąpił znaczny rozwój prasy Stowarzyszenia. Dotychczas ograniczała się ona do wkładek w kilku biuletynach lokalnych UW. Niezależnie od rozwoju tych inicjatyw lokalnych rozpoczęto wydawanie ogólnokrajowego pisma S”MD” “Impuls”. Udało się pozyskać środki na jego druk w kilkutysięcznym nakładzie, tak więc mogło być dystrybuowane bezpłatnie wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia. Kolejnym wkładem w polepszenie kontaktów miedzy członkami było uruchomienie stron S”MD” w Internecie. To medium komunikacji jest intensywnie wykorzystywane przez Stowarzyszenie. Oprócz stron krajowych działają też strony lokalne. W S”MD” pracuje specjalny zespół zajmujący się Internetem, którego wielkim dokonaniem było zorganizowanie na początku 1998 roku własnego serwera S”MD”.

Ważnym momentem dla Stowarzyszenia były wybory parlamentarne we wrześniu 1997 roku. Pierwszym akcentem poprzedzającym kampanię wyborczą było zorganizowane w marcu 1997 roku “Forum Młodych”. Zebrało się na nim kilkuset przedstawicieli S”MD” z całego kraju. Dali oni w swych wystąpieniach wyraz poparcia dla UW oraz krytycznie ocenili politykę koalicji SLD-PSL wobec młodzieży. Blisko 20 członków S”MD” kandydowało do Sejmu z list Unii Wolności. Stowarzyszenie zorganizowało dla nich szkolenia w zakresie prowadzenia kampanii wyborczych. Wielu członków pełniło odpowiedzialne funkcje w sztabach wyborczych z szefami sztabów wojewódzkich włącznie. 21 września dwóch członków Stowarzyszenia - Andrzej Folwarczny i Paweł Piskorski – zdobyło mandaty poselskie. Po wyborach parlamentarnych rezygnacje z funkcji przewodniczącego S”MD” złożył A. Saja. Do wyboru nowych władz obowiązki przewodniczącego pełnił Sławomir Potapowicz z Warszawy.

IV Zjazd Krajowy S”MD” odbył się w dniach 13-15.02.1998 roku w Gdańsku. Przewodniczącym został wybrany Sławomir Nowak z Gdańska. Od IV Zjazdu następuje dalszy rozwój działalności Stowarzyszenia zarówno na forum krajowym jak i międzynarodowym. Przykładami mogą być tu konferencje zorganizowane przez zespoły programowe:
- “Kobiety w mundurach” – poświęcona problematyce służby wojskowej kobiet,
- “Edukacja 2000″ – poświęcona programom reformy oświaty.

Obydwie konferencje zaszczycili swym udziałem liczni eksperci, posłowie i ministrowie.

Rozwija się dalej prasa S”MD” – powstają nowe biuletyny lokalne. W miejsce zawieszonego w okresie wyborów parlamentarnych “Impulsu” jest wydawany nowy biuletyn krajowy “Nasze Strony” o większym nakładzie i profesjonalnie opracowanej szacie graficznej. Pojawiły się także nowe strony internetowe S”MD”.

Członkowie S”MD” powołali w lutym 1998 osobne stowarzyszenie “Unia Studentów” – mające się koncentrować na działalności wśród studentów, w tym także zajmując się ich sprawami socjalnymi. Podjęto również współpracę z innymi młodzieżowymi organizacjami społeczno-politycznymi. Razem z organizacjami skupionymi wokół AW”S” powołano tzw. “Młodą koalicję” – ciało mające recenzować z punktu widzenia młodzieży działanie koalicji AW”S”-UW.

Wspólnie z “Młodymi Konserwatystami” zorganizowano konferencję “Konserwatyzm a liberalizm – sprzymierzeńcy czy wrogowie?” poświeconą podo- bieństwom i różnicom tych formacji. W konferencji wzięli udział m.in. D.Tusk, J.M. Rokita, J. Lewandowski, J. Staniszkis, A. Hall, M. Jurek. Członkowie S”MD” wzięli w 1998 po raz pierwszy udział w “Marszu Żywych”, organizowanym na przełomie kwietnia i maja w Oświęcimiu, i od tego czasu uczestniczą w tych marszach corocznie. Stowarzyszenie w maju 1998 roku było gospodarzem kolejnego posiedzenia komitetu wykonawczego DEMYC-u. Szerokim echem w mediach odbiła się zorganizowana przez S”MD” 4 czerwca 1998 roku akcja “Tak dla reformy” w której manifestowano poparcie dla proponowanego przez rząd projektu reformy administracji.

W lipcu i sierpniu 1998 po raz pierwszy zorganizowano dla członków S”MD” kilkutygodniowe praktyki w ministerstwach, podczas których mieli możliwość zapoznania się z ich funkcjonowaniem. Program ten był kontynuowany także w następnych latach.

Ważnym momentem w historii S”MD” były wybory samorządowe w październiku 1998. Stowarzyszenie prowadziło własną kampanię w ramach kampanii Unii Wolności. Opracowano i wydrukowano centralne ulotki. Zorganizowano własną konwencję wyborczą S”MD”, w której wzięli udział T. Mazowiecki, B. Geremek i.P. Piskorski. Spośród kilkudziesięciu kandydatów z S”MD” czterdziestu uzyskało mandaty w radach wszystkich szczebli (głównie w Warszawie, ale także w Lubinie, Zgierzu i innych).

Członkowie S”MD” pełnili takie funkcje jak członek zarządu miasta czy wiceprzewodniczący rady miejskiej. S”MD” nawiązało współpracę z Forum Gospodarczym UW. Efektem tej współpracy był m.in. program “Przyjazna firma” polegający na nawiązywaniu kontaktów między firmami a młodymi ludźmi, którzy mogliby w nich chcieć pracować. Rada Krajowa UW podjęła uchwałę o stowarzyszeniu S”MD” z UW, a tym samym S”MD” stało się jedyną organizacja stowarzyszoną z UW.

W styczniu 1999 odbyła się w Łodzi I Konferencja Programowa S”MD”, na której opracowano projekt nowego programu Stowarzyszenia. Dorobkiem konferencji było także powstanie nowych zespołów i reaktywacja starych. Stowarzyszenie jest tradycyjnie już aktywne na forum międzynarodowym. W marcu 1999 na II Kongresie YEPP Sidonia Jędrzejewska – członek Zarządu Głównego odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe została wybrana wiceprzewodniczącą tej organizacji. Zaś dwa miesiące później A. Saja został wybrany audytorem finansowym DEMYC-u. Dokładnie w tym samym czasie S”MD” zorganizowało w Poznaniu “Euromeeting” z udziałem przedstawicieli kilkunastu organizacji z całej Europy.
Wyrazem aktywności w sprawach międzynarodowych były kilkakrotnie organizowane manifestacje i pikiety przeciwko łamaniu praw człowieka w Jugosławii oraz przeciwko niedemokratycznym rządom na Białorusi. Zorganizowano także manifestację popierająca przystąpienie Polski do NATO. W dniach 17-18.04.1999 roku odbył się w Warszawie V Krajowy Zjazd S”MD” zwołany w trybie nadzwyczajnym. Zjazd ten przyjął nowy statut dostosowujący strukturę Stowarzyszenia do zmian w podziale administracyjnym. W efekcie tych zmian powstaje nowy szczebel w strukturze S”MD” – 16 regionów odpowiadających swym zasięgiem województwom. W okresie wakacji odbyła się druga edycja praktyk w ministerstwach. Rozpoczęto też program szkoleń poświęconych przeciwdziałaniu bezrobociu wśród młodzieży. Jesienią 1999r. dotychczasowe tymczasowe struktury regionalne zostały zastąpione przez nowe władze wyłonione zgodnie z nowym statutem. Odbyło się 16 zjazdów regionalnych. Konwent zwołany 11.09.1999 przyjął opracowany wcześniej program Stowarzyszenia pt. “Żyć lepiej“. Następuje dalszy rozwój kontaktów międzynarodowych. Nawiązano współpracę z holenderską partią VVD - zaowocowała ona wspólnie zorganizowaną konferencją w październiku 1999 w Warszawie. W tym samym miesiącu po raz kolejny S”MD” gościło przedstawicieli organizacji młodzieżowych z całej Europy podczas posiedzenia rady YEPP-u. W drugiej połowie 1999 roku ważnym elementem działalności S”MD” był udział w dyskusji nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym, a w szczególności jej przepisów dotyczących finansowania studiów. Stowarzyszenie stanęło na stanowisku, że należy zerwać z dotychczasowym niewydolnym systemem. Dopuszczając pod pewnymi warunkami odpłatność za studia, połączoną z odpowiednim systemem kredytów i stypendiów. Stało się to okazją do wielu dyskusji zarówno organizowanych przez koła lokalne jak i w prasie, radiu i telewizji. Rozwijała się także dyskusja nad sprawami związanymi ze służbą wojskową. W listopadzie S”MD” przedstawiło projekt reformy armii prowadzącej do jej uzawodowienia. VI Zjazd Krajowy S”MD” odbył się w dniach 7-9.01.2000 roku w Białymstoku. Przewodniczącym został wybrany po raz drugi S. Nowak.

W okresie letnim odbyła sie trzecia już edycja praktyk letnich w ministerstwach, zaś jesienią Sidonia Jędrzejewska odniosła w imieniu S”MD” kolejny sukces międzynarodowy, zostając wybraną na wiceprzewodniczącego Europejskiego Forum Młodzieży (EYC – European Youth Forum).

Jesienią 2000 roku Stowarzyszenie “Młodzi Demokraci” udzieliło, wbrew stanowisku Unii Wolności, poparcia kandydaturze Andrzeja Olechowskiego na Prezydenta RP i wspierało go przez cały okres kampanii. Zwrotny punkt w historii Stowarzyszenia stanowił 21.01.2001. Wobec szeregu negatywnych zjawisk występujących w Unii Wolności, która przestała gwarantować realizację naszych celów programowych, S”MD” rozwiązało umowę stowarzyszeniową z tą partią. Jednocześnie rozpoczęło działanie w ramach Platformy Obywatelskiej – nowego ugrupowania tworzonego przez byłych członków UW i innych partii centroprawicowych. Wiązało się to przede wszystkim ze współtworzeniem struktur PO, a także z udziałem w kampanii wyborczej roku 2001.

W zorganizowanych wewnątrz Platformy prawyborach wystartowało wielu członków S”MD”, spośród których dziesięciu znalazło się na wysokich pozycjach list wyborczych, pomyślnie przechodząc ten trudny test politycznej skuteczności. Stowarzyszenie, będąc do chwili oficjalnego zarejestrowania PO jako partii jedyną zorganizowaną strukturą w jej ramach, wydatnie przyczyniło się do odniesionego sukcesu wyborczego. Jednocześnie cały czas trwała zwykła praca na rzecz młodzieży, której widocznymi rezultatami okazały się m.in. konferencje:

- “Współczesny liberalizm europejski” (02.01), poświęcona podstawowym zagadnieniom teoretycznym, której uczestnikami, oprócz członków S”MD”, byli młodzi ludzie z wielu krajów europejskich, począwszy od Niemiec, a skończywszy na Gibraltarze;

- “Europa a Unia Europejska w świadomości młodych Europejczyków”, czyli seminarium w Ryni k. Warszawy, gdzie w marcu 2001 roku młodzi ludzie z Polski, Niemiec, Litwy i Irlandii wspólnie zastnawiali się, czym tak naprawdę jest pojęcie Europy;

- “Młodzi Europejczycy wobec wyzwań XXI wieku. Polityka, gospodarka, ekologia”, która odbyła się w dniach 26.11 – 02.12.2001 w Sypniewie koło Piły, i została poświęcona dyskusjom dotyczącym przyszłości Europy, a zwłaszcza rozszerzonej Unii Europejskiej, w gronie Młodych Demokratów oraz przedstawicieli centroprawicowych organizacji młodzieżowych z Włoch, Hiszpanii i Węgier. W kwietniu 2001 Sidonia Jędrzejewska została ponownie wybrana do Zarządu Głównego YEPP.
W maju 2001 roku w Warszawie odbył się VII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów S”MD”, na którym zajęto się głównie kwestią reorganizacji Stowarzyszenia i zmiany jego statutu, mającymi na celu umożliwienie sprawniejszego działania. Ponadto, również w związku z koniecznością podsumowania przejścia od UW do Platformy Obywatelskiej, przełomowe znaczenie miał VIII Zjazd Delegatów, który odbył się w Krzyżowej w dniach 02-03.03.2002 roku. Podczas Zjazdu M. Płażyński i S. Nowak podpisali umowę stowarzyszeniową PO i S”MD”, zaś na przewodniczącego Stowarzyszenia wybrano Jana Artymowskiego z Warszawy. W ciągu 2002 roku trwała praca członków Stowarzyszenia przy rozbudowie struktur tak S”MD”, jak i PO.

W maju 2002 roku Robert Golański, sekretarz ds. międzynarodowych i integracji europejskiej S”MD”, został powołany w skład Młodzieżowego Konwentu Unii Europejskiej – ciała asystującego Konwentowi UE, debatującemu nad reformą instytucji Unii Europejskiej. W styczniu 2003 r. R. Golański rozpoczął – jako pierwszy Polak – prace w strukturach Frakcji Europejskiej Partii Ludowej – Europejskich Demokratów w Parlamencie Europejskim, najliczniejszej i zrzeszającej polskich deputowanych z kilku partii, w tym m. in. z PO. Podczas kampanii przed wyborami samorządowymi w 2002 roku tradycyjnie już wielu przedstawicieli S”MD” było obecnych w sztabach i na listach wyborczych Platformy Obywatelskiej. Aż 60 z nich zostało wybranych do rad wszystkich szczebli, zajmując niekiedy eksponowane stanowiska – na przykład Adam Grzegrzółka został wybrany Przewodniczącym Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, zaś Jan Dziubecki jest zastępcą Burmistrza Dzielnicy Ursynów. W dniach 5-8.12.2002 S”MD” było gospodarzem odbywającego sie w Krakowie posiedzenia (trzeciego juz zorganizowanego w Polsce) Rady YEPP.

Rok 2003 był dla Stowarzyszenia przede wszystkim okresem wzmożonej aktywności na polu integracji europejskiej w związku z referendum akcesyjnym, przed którym S”MD” prowadziło w ramach PO własną kampanię, jak również organizowało różnego rodzaju akcje informacyjne, skierowane do ludzi młodych. 1 czerwca tego roku, podczas I Krajowej Konwencji Platformy Obywatelskiej, 9 Młodych Demokratów zostało wybranych do Rady Krajowej PO, zaś przeprowadzone jesienią tego roku wybory na szczeblach regionów i kół potwierdziły obecność przedstawicieli Stowarzyszenia także w tych strukturach Platformy.

W dniach 17-18.04.2004 odbył się w Łodzi IX Zjazd Delegatów S”MD”, przypadający w dziesiąta rocznicę istnienia Stowarzyszenia. Wagę tego faktu, będącego jednym z nielicznych elementów stabilnej ciągłości w polskiej polityce, podkreślali goście zjazdu. Przewodniczącym Stowarzyszenia ponownie wybrano Jana Artymowskiego. Zjazd zaszczycił swoim udziałem Hans-Gert Poettering, przewodniczący Frakcji EPP-ED, którego przemówienie do delegatów bylo wymownym przypomnieniem o rozpoczynającej się właśnie kampanii przed pierwszymi w Polsce wyborami do Parlamentu Europejskiego. W kampanii tej rola Młodych Demokratów okazała się jak zawsze znacząca. Co równie ważne, jej pośrednim efektem było ponowne uzyskanie przez s”MD” reprezentacji w Sejmie – 24.06.2004 r. Sławomir Nowak, były Przewodniczący Stowarzyszenia, złożył ślubowanie poselskie i objął mandat zwolniony przez wybranego do PE Janusza Lewandowskiego.
Obraz Stowarzyszenia nie byłby pełny, gdyby nie wspomnieć o działalności kół lokalnych. Jest ich obecnie ponad 160 we wszystkich województwach, skupiają ponad siedem tysięcy członków. Największe są koła w ośrodkach akademickich, ale istnieje wiele kół w małych miejscowościach takich jak np. Kępno, Polanów czy Rabka. Koła lokalne prowadzą także aktywność polityczną na szczeblu lokalnym, organizując manifestacje, konferencje, spotkania w istotnych sprawach publicznych, w szczególności takich jak: przeciwdziałanie przemocy, obrona praw człowieka, reforma edukacji – brak miejsca nie pozwala na wymienienie wszystkich lokalnych inicjatyw w tym zakresie. Często organizacje lokalne prowadzą także szkolenia w zakresie wiedzy obywatelskiej, informacji o gospodarce rynkowej (np. giełdzie), praw człowieka czy też wreszcie praktycznego wykorzystania Internetu. Stowarzyszenie zorganizowało w ośrodkach lokalnych wiele spotkań z przedstawicielami świata polityki, nauki, mediów i biznesu.

Koła Stowarzyszenia często organizują także akcje charytatywne lub też uczestniczą w ogólnokrajowych kampaniach charytatywnych takich jak “Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” czy “Pogotowie Świętego Mikołaja“. Spośród akcji organizowanych przez koła lokalne należy wymienić wiele akcji związanych z pomocą powodzianom w 1997 roku, spotkania wigilijne dla dzieci z domów dziecka czy organizacja imprez rozrywkowych dla dzieci upośledzonych.

Liczne koła prowadzą także działalność kulturalną – wymienić tu należy dyskusyjny klub filmowy przy kole warszawskim, seanse filmowe organizowane przez koła w regionie lubuskim, organizację koncertów muzycznych przez koło krakowskie czy spotkania z Normanem Davis’em, organizowane przez koło toruńskie. Osobną dziedziną działalności stowarzyszenia jest działalność sportowa. W wielu ośrodkach koła S”MD” organizują zajęcia sportowe dla swoich członków. Drużyny Stowarzyszenia uczestniczą w rozgrywkach sportowych pomiędzy młodzieżowymi organizacjami społeczno-politycznymi.

Wiele kół prowadzi także działalność turystyczną, organizując wycieczki, rajdy piesze czy rowerowe. Należy wreszcie wspomnieć o udziale licznych członków S”MD” w inicjatywach ogólnokrajowych obejmujących przedstawicieli różnych organizacji społeczno-politycznych. Wielu członków stowarzyszenia zostało wybranych do samorządów szkolnych, młodzieżowych rad miast i sejmików wojewódzkich, a niektórzy nawet kierowali ich pracami. Liczne koła uczestniczyły w szkoleniach prowadzonych przez National Democratic Institute, poświęconych aktywności społeczno-politycznej młodych. Kilku członków jest obecnie trenerami w tym programie. Członkowie S”MD” od samego początku aktywnie uczestniczą w pracach “Szkoły młodych liderów społecznych i politycznych” – stanowią największą grupę spośród jej absolwentów.