logo

kielce

Cele Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”:

 • działanie na rzecz zwiększania udziału ludzi młodych w życiu publicznym,
 • pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie,
 • upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych,
 • inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej,
 • ułatwianie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi,
 • promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,
 • ochrona praw młodego człowieka, szczególnie w szkole;
 • propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych;
 • promocja ekologii i ochrony środowiska;
 • promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych;
 • działanie na rzecz zwiększenia obronności kraju.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu Stowarzyszenia;
 • gromadzenie środków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia;
 • aktywne uczestnictwo w życiu publicznym RP, we współpracy z organizacjami realizującymi zbliżone cele;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • organizację wymiany międzynarodowej ludzi młodych;
 • współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych;
 • promocję młodych, wykwalifikowanych kadr wśród instytucji i osób zainteresowanych tworzeniem liberalno-demokratycznego porządku państwa;
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu obronę praw człowieka i obywatela.